dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Lista e mjeteve objekt i ligjit 33/2017

Lista e mjeteve sipas Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Personat e interesuar mund të bëjnë verifikimin e targës së mjetit dhe karakeristikat e tjera të mjetit në këtë listë.

Subjektet/personat përgjegjës  që disponojnë mjete që nuk janë të përfshira në këtë listë, por që plotësojnë kriteret sipas ligjit Nr. 33/2017 

 

“Për pagesën  dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në  doganë, si dhe proçedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve  tatimore”; dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.14, Datë 03.05.2017 të paraqiten pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor ose të dërgojnë në rrugë postare dhe elektronike  të dhënat për mjetet e tyre.

 

Listat e dyta janë objekt ndryshimi dhe përditësimi sepse nuk ndodhen në sistemin e ri elektronik por janë pjesë e sistemit të vjetër.

 

Për të kërkuar targën e mjetit tuaj, klikoni Drejtorinë Rajonale ku keni regjistruar mjetin, më pas klikoni CTRL F dhe kërkoni targën e mjetit. 


 

 

Drejtoria Rajonale BERAT                       Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale DIBER                       Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale DURRES                    Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale ELBASAN                   Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale FIER                          Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale GJIROKASTËR            Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale KORÇË                       Lista 1             Lista 2

 

Drejtoria Rajonale KUKËS                       Lista 1             Lista 2

 

Drejtoria Rajonale LAÇ                           Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale SHKODËR                  Lista 1              Lista 2

 

Drejtoria Rajonale SARANDE                   Lista 1             Lista 2

 

Drejtoria Rajonale TIRANE                      Lista 1             Lista 2

 

Drejtoria Rajonale VLORE                       Lista 1             Lista 2