dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Mbi Ndryshimet e Lejedrejtimit

  • Lejedrejtimet aktuale janë të vlefshme deri në datën e përfundimit të vlefshmërisë së tyre.
  • Kategoritë në lejedrejtim do të jenë AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D dhe DE. (Shiko Tabelën nr. 02)
  • Qytetari mund të pajiset me lejedrejtimi të kategorisë AM pasi të ketë mbushur moshën 16 vjeç, vetëm me provë teorie.
  • Qytetari mund të pajiset me lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, B1, B pasi të ketë mbushur moshën 18 vjeç.
  • Drejtuesit e mjeteve të pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B nga mosha 18 deri në 21 vjeç mund të pajisjen me lejedrejtimi të kategorisë A1, A2 vetëm me prova praktike.
  • Moshat për pajisjen me lejedrejtimi sipas kategorive jepet në Tabelën nr. 01.
 

Tabela nr. 01

 

Mosha

(M)

 

Kategoritë e lejedrejtimit

 

Kategoritë e lejedrejtimit të posaçme

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

C1, C1E, C, CE

D1, D1E, D, DE

 AM, A1, A2, A, B1, B

 C1, C

Deri në 50 vjeç

10 vjet

 

 

5 vjet

 

 

 

5 vjet

 

 

 

5 vjet

 

5 vjet

 

50 < M ≤ 60

 

 

 

5 vjet

 

3 vjet

 

60 < M ≤  65

 

 

3 vjet

3 vjet

 

65 < M ≤ 70

 

2 vjet

mjet deri 20 ton + DAPF

3 vjet + çdo 1 vit DAPF

(Për taksi)

Ska

70 < M ≤  80

3 vjet

Ska

Ska

Ska

M  > 80

3 vjet + çdo 1 vit DAPF

Ska

Ska

3 vjet + çdo 1 vit DAPF

Ska

 

  • Drejtuesit e mjeteve që zotërojnë lejedrejtimi kanë të drejtë të drejtojnë mjete si me kuti shpejtësie manuale (me marshe) ashtu edhe me kuti shpejtësie (kambio) automatike
  • Drejtuesit e mjeteve që do të pajisen me lejedrejtimi për drejtimin e mjeteve me kuti shpejtësie (kambio) automatike do të lejohen të drejtojnë vetëm mjetet me kuti shpejtësie automatike. (Në këtë lejedrejtimi përbri kategorisë, shënohet kodi 78, sipas kodeve të harmonizuara të BE). Këto drejtues mjeti nuk kanë të drejtë të drejtojnë mjete që kanë kuti shpejtësie manuale (me marshe).
  • Drejtuesit e mjeteve që do të pajisen me lejedrejtimi për drejtimin e mjeteve me kuti shpejtësie manuale (me marshe) do të lejohen të drejtojnë të dy llojet e mjeteve edhe ato me kuti shpejtësie manuale edhe ato me kuti shpejtësie automatike;
  • Tarifa për pajisjen me lejedrejtimi, si dhe tarifat e shërbimeve të tjera për pajisje me lejedrejtimi nuk ndryshojnë. 

                                                                                                                        Tabela nr. 02

 

LEJEDREJTIMI

AFSIA PËR DREJTUAR

Kategoria AM

Mosha minimale

  16 vj

ciklomoto me dy rrota, kategoria L1, projektuar me shpejtësi maksimale madhe se 25 km/o dhe jo shumë se 45 km/orë, cilindrita e cilit është e vogël ose e barabartë me 50 cm³, nëse është me djegie brendshme, ose fuqia nominale e vazhduarcilit është më e vogël apo e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë;

mjete me tri rrota, kategoria L2, projektuar me shpejtësi maksimale madhe se 25km/o dhe joshumë se 45 km/o dhe me motor me cilindratë ulët ose të barabartë me 50 cm³, nëse është me ndezje komanduar, ose fuqia maksimale e cilit është e ulët apo e barabartë me 4 kw, për motorët e tje me djegie brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e të cilit është më e vogël ose e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë;

mjete me katër rrota lehta, kategoria L6, masa bosh e cilave është e ulët ose e barabartë me 350 kg, duke përjashtuar masën e baterive për mjetet elektrike, projektuar me shpejtësi maksimale madhe se 25 km/o dhe jo shumë se 45 km/orë, me cilindratë motorit ulët ose barabartë me 50 cm³, për motorët me ndezje të  komanduar, ose fuqia maksimale e cilit është më e ulët apo e barabartë me 4 kw, për motorët e tje me djegie të brendshme, ose fuqia nominale e vazhduar e cilit është më e vogël ose e barabartë me 4 kw, për motorët elektrikë.

Kategoria A1

Mosha minimale

18 vj

motor pa kosh (kategoria L3) me cilindratë deri 125 cm³ dhe fuqi max deri 11 kw, me raport fuqi/peshë joshumë se 0.1 kw/kg;

motor me kosh (kategoria L4) me cilindratë deri 125 cm³ dhe fuqi max deri 11 kw, me raport fuqi/peshë joshumë se 0.1 kw/kg;

tricikël (motomjete me tri rrota, simetrike ndaj aksit gjatësor, kategoria L5), me fuqi deri 15 kw;

makina bujqësore dhe komplekset e mjeteve bujqësore që nuk i kalojnë kufijtë e përcaktuar nenin 53, pika 4 e Kodit Rrugor (gjerësia: 1.6 m, gjatësia: 4m, lartësia 2.5 m, masa maksimale e autorizuar me ngarkesë: 2.5 tonë, shpejtësia: 40 km/orë).

Kategoria A2

Mosha minimale

18 vj

motor pa kosh (kategoria L3), me fuqi maksimale deri 35 kw, me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.2 kw/kg dhe që nuk rrjedh nga një mjet me më shumë se dyfishi i fuqisë tij;

motor me kosh (kategoria L4) me fuqi maksimale deri 35 kw, me raport fuqi/peshë jo më shumë se 0.2 kw/kg dhe që nuk rrjedh nga një mjet me shumë se dyfishi i fuqisë së tij.

Kategoria A 

paktën 2 vjet pas

A2

motomjete me fuqi madhe se 15 kw (motomjete me tri rrota, simetrike ndaj aksit gjatësor) dhe me kusht që të jenë mbi 21 vjeç;

motorët pa kosh (L3) ose me kosh (L4) nuk i përkasin kategorive A1 dhe A2.

Kategoria B1

Mosha minimale

18 vj

motomjete me katër rrota, të ndryshëm nga ata AM, masa pa ngarke e cilave është më e vogël ose e barabartë me 400 kg ose 550 kg për mjetet e destinuara për transport mallrash (kategoria L7), përjashtuar masën e baterive për mjetet elektrike, të cilat fuqinë maksimale neto të motorit e kanë më të ulët ose të barabartë me 15 kw;

mjete të tjera konsiderohen motomjete me tri rrota simetrike ndaj aksit gjatësor (të kategori L5).

Kategoria B

Mosha minimale

18 vj

automjete me ma maksimale autorizuar jo madhe se 3500 kg dhe me joshumë se 8 ndenjëse, përjashtuar ndenjësen e drejtuesit mjetit. Mjetet e kësaj kategorie mund tërheqin një rimorkio lehtë ose një gjysmërimorkio nuk e kalon masën maksimaleautorizuar 750 kg;

motomjete me tri rrota simetrike ndaj aksit gjatësor me fuqi më të madhe se 15 kw;

motomjete të kategori A1 me kusht që mbajtësi i lejedrejtimitjetë të paktën 21 vjeç;

makinat bujqësore;

makinat teknologjike.

Kategoria B me

kodin 96

Të paktën 1 vit pas

B

kombinimi i një mjeti kategori B dhe një rimorkio ose gjysmërimorkioje i kalon 750 kg, kur masa maksimale e autorizuar e një kombinimi të til është sidoqoftë më i vogël se 4250 kg.

Kategoria BE

Të paktën 1 vit pas

B

kombinimi i një mjeti kategori B dhe një rimorkio ose gjysmërimorkioje, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3500 kg;

Kategoria C1

Të paktën 1 vit pas

B

automjete ndryshëm nga ato kategorive D1 e D, masa maksimale e autorizuar e të cilëve i kalon 3500 kg, por jo shumë se 7500 kg ose i projektuar dhe i konstruktuar për transportin e jo shumë se tetë pasagjerëve, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve të kësaj kategorie mund t’u lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e cilës nuk e kalon 750 kg;

autokampe

Kategoria C1E

Të paktën 1 vit pas

C1

kombinimi i një mjeti motorik të kategori C1 dhe një rimorkioje ose gjysmërimorkioje, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg, por masa maksimale e autorizuar e kompleksit të formuar nuk i kalon 12000 kg;

kombinimi i një mjeti të kategori B dhe një rimorkioje apo gjysmërimorkioje, masa e

autorizuar ecilave i kalon 3500 kg, me kusht që, në masë, kombinimi i autorizuar mos i kalojë 12000 kg.

Kategoria C

paktën 3 vjet pas

B

automjete ndryshëm nga ato kategorive D1 e D, masa maksimale e autorizuar e cilëve i kalon 3500 kg dhe projektuar e konstruktuar për transportin e jo shumë se tetë pasagjerëve, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve kësaj kategorie mund t’u lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e cilës nuk e kalon 750 kg.

Kategoria CE

Të paktën 1 vit pas

C

kombinimi i një mjeti kategori C me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.

Kategoria D1

Të paktën 1 vit pas

C

automjet i projektuar dhe konstruktuar për jo shumë se 16 pasagjerë, përjashtuar drejtuesin e automjetit, dhe me gjatësi maksimale nuk i kalon 8 m. Mjetet e kësaj kategorie mund të tërheqin një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e cilës nuk i kalon 750 kg.

Kategoria D1E

paktën 1 vit pas

D1

kombinim i një mjeti kategori D1 me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.

Kategoria D

Të paktën 3 vjet pas

C

automjete të projektuar dhe konstruktuar për transportin e shumë se 8 pasagjerë, përjashtuar drejtuesin e automjetit. Mjeteve të kësaj kategorie mund t’u

lidhet një rimorkio, masa maksimale e autorizuar e cilës nuk i kalon 750 kg;

Kategoria DE

Të paktën 1 vit pas

D

kombinimi i një mjeti kategori D me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e autorizuar e rimorkios ose gjysmërimorkios është më shumë se 750 kg.