dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Në vëmendje të drejtuesve të mjeteve dhe subjekteve të transportit rrugor që kryejnë transport mallrash dhe pasagjerësh me mjetet të pa pajisura me Tahograf

Në zbatim të VKM-së Nr. 1243 datë 10.09.2008 Mbi “miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës të personave, që kryejnë transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimit”

të gjithë drejtuesit e mjeteve të cilat janë të përjashtuara nga përdorimi i pajisjes së regjistrimit Tahograf,duhet të pajisen me librin e regjistrimit të drejtuesit të mjetit dhe ta plotësojnë atë për të gjithë kohën që janë në drejtimin e mjeteve.

Libri i regjistrimit të drejtuesit të mjetit është i përbërë nga 6 fletë javore në të cilat drejtuesi i mjetit çdo javë do të plotësojë detajet e drejtimit të mjetit si më poshtë. Në mbyllje të secilës javë pune, drejtuesi i mjetit duhet të paraqesë librin pranë punëdhënësit të tij për të shqyrtuar dhe nënshkruar të dhënat e shënuara në fletë. Punëdhënësi duhet të mbajë dublikatën e fletës javore. 

 

 

Emri i shoferit (1)

 

        (2)Koha e mbuluar nga fleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Data e fillimit te javes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Data e mbylljes se javes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

Dita per te cilen fillon detyra

Targa e mjetit/eve

Vendi ku mjeti/et qendrojne

Koha e nisjes se detyres

Koha e mbylljes se detyres

Koha e shpenzuar per drejtim

Koha e shpenzuar ne pune

Nenshkrimi i drejtuesit te mjetit

   E Hene

 

 

 

 

 

 

 

   E marte

 

 

 

 

 

 

 

   E merkure

 

 

 

 

 

 

 

   E enjte

 

 

 

 

 

 

 

   E premte

 

 

 

 

 

 

 

   E shtune

 

 

 

 

 

 

 

   E djele

 

 

 

 

 

 

 

Miratimi nga punedhenesi

        Une kam shqyrtuar te dhenat ne kete flete

 

 

 

        Firma

 

 

 

 

 

 

 

        Pozicioni qe mban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Drejtuesi i mjetit përpara përdorimit të librezës duhet të sigurohet që të ketë plotësuar të dhënat përkatëse në kapakun e saj.

 

LIBRI REGJISTRIMIT TË DREJTUESIT TË MJETIT

 

1. Data e parë e përdorimit të librit: ................201...... 

 

  

 

2. Data e fundit e përdorimit të librit ...............201......

  

 

 

3. Emri, mbiemri , data e lindjes dhe adresa e mbajtësit të librit:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 

 

  

 

4. Emri, adresa, numri i telefonit dhe vula (n.q.se ka) e sipërmarrjes:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Emri, adresa, numri i telefonit dhe vula e (nëse ka) e cilitdo

punëdhënës tjetër..............................................................................

 

 

 

 

 

5. Numri licencës së operatorit/certifikatës për llogari të vet 

...........................................................................................................

 

  

 

6. Libri Nr .........................

 

 

Libri i regjistrimit të drejtuesit të mjetit duhet të mbahet për:

 

a.  Shërbimet e rregullta, të brendshme të udhëtarëve;

b.  Shërbimet e rregullta ndërkombëtare të udhëtarëve, terminalet e udhëtimit të të cilëve ndodhen brenda një distance prej 50 km në një vijë të drejtë ndërmjet 2 shteteve anëtare dhe gjatësia e udhëtimit nuk i kalon 100 km;

c.  Shumica e mjeteve të transportit të mallrave që janë të përjashtuara nga dispozitat e pikës 3 të VKM-së Nr. 1243, Datë 10.09.2008 si dhe për mjetet e transportit të mallrave me kapacitet 3.5 ton deri në, dhe 1.5 ton;

d.  Autobusët në shërbimin e rregullt deri në 50 km në transportin brenda vendit të udhëtarëve;

e.  Drejtuesit e mjeteve për operacionet e transportit brenda vendit në shërbimet e rregullta që i kapërcejnë 50 km, me autovetura me 9 vende në përputhje me paragrafin e dytë, të nenit 17 të ligjit NR. 8308 datë 18.03.1998 ‘Për transportet rrugore’, të ndryshuar dhe me autobus 9-17 vende ulje;

f.  Drejtuesit e mjeteve për operacionet e transportit në shërbimet e rastit për autobusët me 10-17 vende ulje

Librat e regjistrimit të drejtuesit të mjetit tërhiqen nga punëdhënësi në çdo Drejtori Rajonale në të cilën kompania ka vendqëndrimin dhe i shpërndahen të gjithë drejtuesve të punësuar prej tij.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është:

a.  Ekstrakti i kompanisë me vulë të njomë nga QKB;

b.  Autorizim nga kompania për personin që aplikon nëse nuk është përfaqësuesi ligjor dhe kopjen e kartës së identitetit;

c.  Vërtetim nga kompania për përgjegjësin e drejtuesve të mjeteve;

d.  Mandat pagesa.

Kushdo që konstatohet i pa pajisur me librin e regjistrimit të drejtuesit të mjetit kur parashikohet përdorimi i tij, do të ndëshkohen sipas akteve ligjore në fuqi.