dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Zhvillohet Provimi i Çertifikatës së Kompetencës Profesionale

Me datë 18.01.2018 në orën 10.00 nga komisioni i testimit të Çkp (Çertifikatës së Kompetencës profesionale) zhvillohet provimi me shkrim i aplikantëve që kanë mbaruar trajnimin. Për fituesit e provimit me shkrim, provimi me gojë do zhvillohet me datë 19.01.2018