dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Zhvillohet provimi i Çertifikatës së kompetencës profesionale

Me datë 25.07.2017 në orën 10.00 nga komisioni i testimit të ÇKP ( Çertifikatës së Kompetencës Profesionale) zhvillohet provimi me shkrim i aplikantëve që kanë mbaruar trajnimin. Për fituesit e provimit me shkrim, provimi me gojë do të zhvillohet me datë 26.07.2017.

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale ( Sektori i Kualifikimeve) së bashku me Komisionin e Testimit organizon provimin e aplikantëve që bëhet në qendrën e trajnimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.