dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Trajnimi për Pajisjen me çertifikatën e kompetencës profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimi e aplikanteve që kanë kërkuar të pajisen me këtë  çertifikatë. Trajnimi fillon me datë 20.02.2017 ora 10.00. Trajnimi do bëhet në qendrën e trajnimit pranë Drejtoris Rajnoale të Sherbimeve të Transportit Rrugor Tiranë