dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

SQARIM

Të nderuar aplikantë,

Intervista me komisionin ad hoc kryhet kur:

1.Kandidatët janë të barazvlerësuar në plotësimin e kritereve për të njëjtin pozicion vakant;

2.Kandidatët janë lajmëruar më parë me postë elektronike të paraqiten për intervistë.

DPSHTRR