dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Kriteret ligjore që duhet të plotësojnë subjektet që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e autoriparimeve dhe të transportit rrugor

Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën e autoriparimeve  dhe të transportit rrugor duhet ë plotësojnë kriteret ligjore të përcaktuara. Kliko kriteret
Këto kritere ligjore do të kontrollen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Merrni masa për të zbatuar legjislacionin në fuqi për fushën e autoriparimeve dhe të transportit rrugor.