dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

FILLON TRAJNIMI PËR PAJISJEN ME DAP PËR AUTORIPARIMET

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet. Trajnimi fillon me datë 13-20/08/2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë qendrës së kontrollit teknik (ish Nishrak Tiranë).