dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Organizimi i Drejtorisë Rajonale Fier

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Fier (DRSHTRR Fier) si drejtori shërbimi e ushtron veprimtarinë e saj në Qarkun Fier i cili mbulon Rrethet Fier, Lushnje, Mallakastër.
Drejtoria Rajonale  Fier është në varësinë e D.P.SH.T.RR Tiranë. Kjo Drejtori e ushtron veprimtarinë e saj në zbatim të ligjit nr 8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë “ si dhe aktet e tjera ligjore në zbatim të tij.

D.R.SH.T.RR. Fier është e organizuar sipas këtyre Degëve dhe Sektorëve ;


Dega e Financës 

Zyra e Taksave dhe gjobave në Fier

Zyra e Taksave dhe gjobave  në Lushnje

Këto zyra kryejnë  veprime për prerjen  e taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve dhe taksën vjetore të mjeteve të luksit , arkëtimin e gjobave të inspektorëve rrugor si dhe gjobave për tejkalim afati kontrolli teknik.


Dega e Regjistrimit të Mjeteve

Përfshin kontrollin Fizik dhe tahografin

Pranimi i dokumentave për regjistrim mjeti, certifikata transporti si dhe aplikimet për ADR për mjetin. 


Dega e Drejtuesve të Mjeteve

 Komisioni i Marrjes së Provave të kursantëve

Pranimi i dokumentave për autoshkollë , rinovim  lejedrejtimi, lejedrejtimi ndërkombëtare, lejedrejtimi provizore etj                             


Sektori i Personel Shërbimeve –Jurist

Jurist

Protokoll –arkivë


Sektori i Kontrollit në Rrugë

Ky sektor funksion me një staf inspektorësh në rrugë të cilët ushtrojnë kontrolle për mjetet dhe kur konstatojnë shkelje të Kodit Rrugor dhe Ligjit për transportin, përpilojnë process verbale konstatimi shkelje. 

Të gjitha veprimet për regjistrimin e mjeteve , ndryshimin e targave, ndryshimet e pronësisë, pajisjen me leje qarkullimi kombëtare e ndërkombëtare,certifikata transporti , pajisjen e shtetasve me leje drejtimi  për herë të parë , rinovim,humbje lejedrejtimi ndërkombëtare , dëshmi taksisti  etj.,  kryen në ambjentet e Drejtorisë Fier.

Korrespodenca shkresore  me të gjitha insitucionet shtetërore , personat juridik dhe fizik kryhet nga Sekretaria e Drejtorisë Fier, zyrë e cila protokollon gjithë shkresat hyrëse dhe dalëse të  Drejtorisë.

I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për kryerjen e shërbimeve në Drejtori si dhe legjislacioni për transportet  është i pasqyruar në këndet e informacionit të vendosura në ambjentet e Drejtorisë Fier.

Adresa : Sheq i Madh Fier Rruga nacionale Fier-Lushnje

tel -  fax + 034 501 908 ; tel    0345  01 910  /  909

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    www.dpshtrr.gov.al