dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Gjirokastër

Në vitin 1992 u krijua Dega e Shërbimit të Transportit Gjirokastër
Në vitin 1993 u transformua në Degën e Kontroll-Shfrytezimit të automjeteve Kryetar i kësaj dege ishte Mustafa Ganxo. Shërbimet kryesore kanë qënë: 1. Kontrolli teknik i automjeteve. 2. Kontrolli rrugor i automjeteve. 3. Aktiviteti i shitjes së biletave 4. Autoshkollat (dhënia e lejeve të drejtimit)
Në vitin 1998 Kryetar i degës së Kontroll-Shfrytëzimit u emërua Z. Arqile Xhelo.
Në 1.11.1999 u krijua DRSHT Rrugor Gjirokastër me drejtor Ing . Arqile Xhelo. Ky institucion kryente këto shërbime:

Regjistrimin e Automjeteve

Lejet e Drejtimit

Kontrollin teknik të Automjeteve

Taksat e automjeteve

Kontrolli Rrugor i Automjeteve

Aktiviteti i shitjes së biletave

Nga viti 1998-2005 Drejtor i DRSHTRr Gjirokastër ishte Ing. Arqile Xhelo Funksiononin këto sektore :

Dega e Financës 

Sektori i Kontrollit Teknik 

Sektori i Regjistrimit të Mjeteve 

Sektori i Kontrollit Rugor 

Sektori i Lejeve të Drejtimit 

Në Dhjetor të vitit 2005- Maj 2009,Drejtor i DRSHTRr Gjirokastër ishte Ing.Vasil Marga.
Në Maj të vitit 2009- Nentor 2013 , Drejtor i DRSHTRr Gjirokastër ishte Ing. Bexhet Cobani. Nga viti 1998 dhe deri në 31. Dhjetor 2009, DRSHTRr Gjirokastër ushtronte Aktivitet në peëe rrethe: Gjirokastër, Përmet,Tepelepë,Sarandë,Delvinë.
Në Sarandë bëheshin disa aktivitete si kontrolli Teknik i Automjeteve.
Në 01.01.2010 e në vazhdim aktiviteti i Rretheve Sarandë dhe Delvinë u shkëput dhe u krijua Drejtori me vete.
Në 01.09.2009 aktiviteti i Kontrollit teknik të automjeteve i kaloi Koncesionarit SGS


Aktualisht funksionojnë këto sektore :

Sektori i Personelit dhe Shërbimeve 

Dega e Financës 

Sektori i Regjistrimit të Mjeteve 

Sektori i Kontrollit Rugor 

Sektori i Lejeve të Drejtimit 

ADRESA :Rruga Nacionale, zona industriale, Ish-parku i automjeteve; Tel:+0355(0)84262312 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it