dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Laç

 

Drejtorët ndër vite                     

Periudha  01 Nëntor 1999-  13 Nëntor 2001 Sadri Dushku

Periudha  14 Nëntor 2001 - 16 Shkurt  2002  Ardian Batusha   

Periudha  15 Shkurt 2002 -  18 Prlill 2005   Dylaver Zyba

Periudha  19 Prill 2005 - 05 Dhjetor 2005  Dylaver Lika

Periudha  05 Dhjetor2005  - 31 Tetor 2013   Bardhok Gjin

31 Tetor  2013  e në vazhdim  kjo  Drejtori drejtohet nga Ded Ndreca

 

Shërbimet që kryhen në drejtori

Sektori Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

 • Ndjek ecurinë e punës nga punonjësit në të gjithë sektorët e drejtorisë.
 • Ndjek rregullisht korrespondencën me të gjithë institucionet dhe drejtoritë rajonale.
 • Evidenton dhe ju jep zgjidhje problemeve të ndryshme administrative.
 • Ndjek zbatimin e kontratës individuale dhe kolektive të punës me punonjësit e drejtorisë rajonale.
 • Harton planin vjetor të lejeve të zakonshme dhe e zbaton pasi i miraton titullari dhe ndjek problemet që ka të bejne me të drejtat e punojseve ne fushen e mardhenjeve të punes


Dega e Financës:

 • Zbaton me përpikmëri të gjitha aktet ligjore në fuqi në fushën e financës dhe kontabilitetit. Mban kontabilitetin në programin informatik.
 • Përgatit bilancin vjetor dhe dokumentacionin shoqwrues të tij dhe ja paraqet per miratim Drejtoris Ekonomike ne DPSHTRR.
 • Udheheq dhe organizon kontrollin e brendeshem financiar ne drejtori dhe propozon masa administrative sipas kodit të punës pë të gjithë punojsit që nuk mirmbajnë bazen materiale  


Dega e Regjistrimit të Mjeteve:

 • Zbaton me përpikmëri të gjitha aktet ligjore dhe urdhërat e ardhura nga DPSHTRR.
 • Pajis qytetarët me leje qarkullimi kombëtare dhe ndërkombëtare, Certifikata të ndryshme transporti, kontrolle fizike etj


Dega e Drejtuesve të Mjeteve:

 • Pajis me lejedrejtimi kombëtare dhe ndërkombëtare, dëshmi taksisti, pajisje dhe rinovime të ndryshme Dëshmi Aftësie Profesionale


Sektori i Kontrollit në Rrugë:

 • Në ushtrimin e detyrës së tij inspektori i kontrollit në rrugë mbështetet në:
 • Në Ligjin Nr. 8378 Dt. 22.07.1998 të Kodit Rrugor të ndryshuar.
 • Në Ligjin Nr. 8308 Dt. 18.03.1998 te Ligjit për Transportin, ndryshuar me Ligjin Nr. 9096 Dt. 03.07.2003.
 • Udhëzimin Nr. 4162 Dt. 18.10.1999 mbi kontrollin shtetëror dhe mbikqyrjen e kualifikuar në transportin rrugor.
 • Urdhëra dhe udhëzime të ardhura nga DPSHTRR etj.

 

Kontakti I Drejtorisë Rajonale Lac:
 

Adresa: Sanxhak – Lac

e-mailThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Drejtoria-Rajonale-Lac-1 Drejtoria-Rajonale-Lac-2
Drejtoria-Rajonale-Lac-3