dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Durrës

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Durrës, Krujë dhe Kavajë
Harta-Rajoni-Durres-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Rajonale Durrës

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës kryen shërbimet e përcaktuara me VKM Nr.343 datë 21.07.1999.Drejtoria Rajonale Durrës është në varësinë e DPSHTRR Tiranë. Kjo drejtori e ka filluar aktivitetin  në Nëntor të vitit 1999 dhe e ushtron veprimtarinë e saj në zbatim të Ligjit Nr. 8378 Datë 22.07.1998 “ Kodi Rrugor i Republikës së Shqiperisë’, i ndryshuar, Ligjin Nr. 8308 Datë 18.03.1998 “ Për Transportet Rrugore” të ndryshuar, si dhe aktet e tjera ligjore në zbatim të tyre.


Emrat e Drejtorëve ndër vite 

Agim BERHAMI

Ahmet RAKIPI

Muhamet HAXHIU

Artur AJAZI

Neritan GOLJA

Pëllumb BERISHA

Daut NACO


Organizimi sipas Degëve dhe Sektorëve 


Dega e Financës kryen këto veprime:

 • Prerje takse vjetore të mjeteve të përdorura
 • Arkëtimin e gjobave të inspektorëve rrugorë
 • Arkëtimet për licensimet dhe gjobat për tejkalim afati kontrolli teknik etj.


Dega e Regjistrimit të Mjeteve:

 • Përfshin kontrollin fizik dhe tahografin
 • Pranim dokumentash për regjistrim mjeti, ndryshim targash, ndryshim pronësie, pajisje me leje qarkullimi kombëtare/ndërkombëtare,certifikata trasnporti, cregjistrim mjeti, lëshim vërtetimi mjeti etj.
 • Vërtetime për tatimet, noter, shërbime për përmbarimin, bashkinë, gjykatë, prokurori etj.
 • Transferim dosje etj.


Dega e Drejtuesve të Mjeteve:

 • Lëshim/ rinovim lejedrejtimi, lejedrejtimi të posacme/për herë të parë ose shtesë kategorie
 • Lëshim lejedrejtimi ndërkombëtare
 • Rimarrje lejedrejtimi pas zbritjes totale të pikëve apo heqjes së saj
 • Njehsim lejedrejtimi nga e huaj në shqiptare
 • Lëshim/ rinovim CAP dhe të dëshmive të tjera
 • Kontrollon veprimtarinë e subjekteve autoshkollë
 • Pajisja me kartë tahografi etj

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimet Mbështetëse:

 • Merret me korrespondencën shkresore me të gjitha institucionet shtetërore, personat fizik/juridik.
 • Përfaqësimin në gjykatë


Sektori i Kontrollit në Rrugë:

 • Inspektorët e Kontrollit në Rrugë zbatojnë Ligjin Nr. 8378 Datë 22.07.1998 “ Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjin Nr. 8308 Datë 
 • 18.03.1998 “ Për Transportet Rrugore”, dhe zbatojnë me përpikmëri urdhëresat dhe rregulloret e DPSHTRR.


Adresa:
Lagjia Nr. 14, ish Parku i Eksportit , Shkozet Durrës

Tel: 052 264 382

Fax: 052 264 488


Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Durrës

Drejtoria-Rajonale-Durres-2-11 Drejtoria-Rajonale-Durres-3-11
Drejtoria-Rajonale-Durres-11 Drejtoria-Rajonale-Durres-1-11