dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Korçë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Korçë, Ersekë, Pogradec dhe Devoll.
Harta-Rajoni-Korce-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Korçë

D.R.SH.T.RR në Korçë filloi aktivitetin e saj mbi bazë qarku në Nëntor të vitit 1999 në ambjentet e ish parkut të mallrave ku dhe ndodhet aktualisht, qytetet të cilat kjo drejtori iu ofronë jane:Korça, Pogradeci, Devolli,Kolojna. Ajo vepron mbështetur në ligjin nr. 8378 dt. 22.07.1998 “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, ligjin nr.8308 dt.18.03.1998 “Për transportet rrugore”, ligjin Nr.7582 dt.13.07.1992 “Për ndërmarrjet shtetërore” si dhe në akte të tjera ligjore e nënligjore.
Në ambjentet e kësaj drejtorie u grumbulluan krahas dokumentacionit të degës së kontrollit teknik të mjeteve dhe arkivat e mjeteve dhe lejeve të drejtimit.
Detyrë e kësaj drejtorie ka qenë dhe mbetet shërbimi ndaj qytetarëve dhe subjekteve private dhe shtetërore në veprimtarinë e transportit rrugor përsa i përket :

  • Rregjistrimit të mjeteve, ndërrimit të pronësisë, ndryshimeve konstruktive si dhe pajisja me targa.
  • Pajisjen e qytetarëve me leje të të gjitha kategorive  si dhe rinovimin e tyre.
  • Paisja e qytetarëve me leje drejtimi ndërkombëtare dhe leje qarkullimi nëerkombëtare.
  • Kontrolli i teknik i mjeteve shërbim i cili me synim përmirësimin e mëtejshëm të tij prej Nentorit 2009 kryhet nga kompania koncesionare “SGS”.
  • Kontrolli rrugor me synim minimizimin e informalitetit në fushën e transportit dhe në zbatim të ligjeve të sipërpërmendura.
  • Pagesën Taksën Vjetore të Mjeteve të përdoura (T.V.M.P)
  • Arkëtimi i gjobave të Kontrolit Teknik, Vjetor.
  • Arketimin e gjobave të vendosura nga Inspektorët e Kontrollit në Rrugë 

Prej themelimit të saj deri në vitin 2005 kjo drejtori është drejtuar nga Ing. Bashkim Azisllari. Me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e sigurisë së anës dokumentare një investim shumë i arritur ishte pajisja e qytetarëve me lejën e drejtimit dixhitale e cila vazhdon që prej vitit 2005. Prej vitit 2005 deri në vitin 2007 në drejtim të kësaj drejtorie ka qenë Ing.Reshat Ferhati dhe për periudhën 2007- Janar 2010 kjo drejtori është drejtuar nga z.Refat Agolli.
Me qëllim rritjen e transparencës dhe krijimin e kushteve sa më cilësore të shërbimit  nga Marsi vitit 2010 e në vazhdim Dega e Lejëve të Drejtimit filloi aplikimin për testimin elektronik të kandidatëve për leje drejtimi të kategorisë “B” me synim për ta zgjeruar atë edhe për kategoritë e tjera më të larta duke përafruar këtë model me vendet e Bashkimit Europian dhe përmisuar ndjeshëm këtë shërbim në cilësi dhe kohë njëkohësisht. 

 Prej Janarit 2010 e në vazhdim është drejtuar nga Z. Gjergji Grabocka. Vazhdimisht bëhen përpjekje për kualifikimin e mëtejshëm të këtij stafi me synim përmbushjen e qëllimit kryesor që mbetet përmirësimi i shërbimit në cilësi dhe kohë.

Prej muajit Tetor të vitit 2013 deri në Mars 2015 kjo drejtori është drejtuar nga Z. Guri Meko. Gjatë kësaj periudhe kjo drejtori gëzonte të gjitha fuksionet e mirëfillta të një drejtorie të mirorganizuar.

Nga muajit Prill të vitit 2015 deri në Nëntor 2016 DRSHTRR Korcë është drejtuar nga Z.Genci Postol ku gjatë kësaj periudhe është rritur dukshëm cilësia e sherbimit, ku puna në grup e punonjsve janë përgjigjur menjëherë të gjitha kërkesave të një shërbim sa më të shpejtë dhe të kulturuar ndaj qytetarëve. Ristrukturimi i ambjenteve i ka dhënë përparësi shërbimit duke ofruar kushte optimale për një shërbim me standarte të larta.

Nga Nëntori 2016 e në vazhdim kjo drejtori drejtohet nga Z.Guri Meko


Struktura e Drejtorisë :

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimet Mbështetëse

Dega e Financës

Dega e Regjistrimit të Mjeteve

Dega e Drejtuesve të Mjeteve

Sektori i Kontrollit në Rrugë


Adresa
: Ish Parku i Mallrave Korcë

Tel/Fax: +35590)82242650/ 82243183

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it