dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Vlorë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje vetëm rrethin Vlorë.
Harta-Rajoni-Vlore-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Rajonale Vlorë

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë (DRSHTRR Vlore) si drejtori shërbimi e ushtron veprimtarinë e saj në Qarkun e Vlores.

Drejtoria Rajonale  Vlorë është në varësinë e D.P.SH.T.RR Tiranë. Kjo Drejtori   e ushtron veprimtarinë e saj në zbatim të Ligjit nr 8378 date 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar  si dhe aktet e tjera ligjore në zbatim të tij.

Emrat e Drejtorëve ne vite 

  

ANDREA   QIRIO

PELLUMB  CACAJ

THEODHORI LLAMBRO

MYRTEZA   POSHI

EREMAL    ARAPI

ARTAN       LIÇAJ

Organizimi i DPSHTRR Vlorë

Drejtoria e Vlorë është e organizuar sipas këtyre degëve dhe sektorëve :                                

Dega e Financës 

 • Zyra e Taksave dhe gjobave 
 • Këto zyra kryejnë  veprime për prerjen  e taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve dhe taksën vjetore te mjeteve të luksit , arkëtimin e gjobave të inspektorëve rrugor si dhe gjobave për tejkalim afati kontrolli teknik

Dega e Drejtuesve të Mjeteve

 • Komisioni i Marrjës së Provave të kursantëve
 • Pranimi i dokumentave për autoshkollë , rinovim  lejedrejtimi, lejedrejtimi ndërkombëtare, lejedrejtimit provizore        etj 

Sektori i Personel Shërbimeve –Jurist

 • Jurist
 • Protokoll –arkivë
 • Korrespodenca shkresore  me të gjitha insitucionet shtetërore , personat juridik dhe fizik kryet nga Sekretaria e Drejtorisë Vlorë, zyrë e cila protokollon gjithë shkresat hyrëse dhe dalëse të  Drejtorisë.

 Sektori i Kontrollit në Rrugë

 • Ky sektor funksionon me një staf inspektorësh në rrugë të cilët ushtrojnë kontrolle për mjetet dhe kur konstatojnë shkelje të Kodit Rrugor dhe Ligjit pë transportin përpilojnë proces verbale konstatimi shkelje. Inspektorët e Kontrollit operojnë përgjatë rrugës Nacionale VLORE –FIER.                                 

 Dega e Regjistrimit të Mjeteve

 • Përfshin kontrollin Fizik dhe tahografin
 • Pranimi i dokumentave për regjistrim mjeti, certifikata transporti si dhe aplikimet për ADR për mjetin 
 • Të gjitha veprimet për regjistrimin e mjeteve , ndryshimin e targave, ndryshimet e pronësisë, pajisjen me leje qarkullimi kombëtare e ndërkombëtare, certifikata transporti , pajisjen e shtetasve me leje drejtimi  për herë të parë , rinovim/humbje lejedrejtimi ndërkombëtare , dëshmi taksisti  etj  kryen në ambjentet e Drejtorisë.
 • I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për kryerjen e shërbimeve në Drejtori si dhe legjislacioni për transportet  është i pasqyruar në këndet e informacionit të vendosura në ambjentet e Drejtorisë Vlorë.

Ky shërbim ofrohet në sallën e pranimit, dhe orientimi i qytetarëve bëhet sipas  sportelit  përkatës. Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Vlorë

Drejtoria-Rajonale-Vlore-1 Drejtoria-Rajonale-Vlore-2
Drejtoria-Rajonale-Vlore-3