dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • Njoftim

  Njoftojmë subjektet fizike/ juridike të cilët kanë ankimuar masat e marra nga Drejtoria e Investigimit Administrativ <>se në datë 18.07.2018, janë të lutura të paraqiten të gjitha subjektet e interesuara që janë penalizuar në zbatim të ligjit 9573 datë 03.07.2006, “Për Autoriparimin , Shitblerjen , Depozitimin e Mjeteve Rrugore me Motor, të Rimorkiove dhe Pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe te veprimtaritë që lidhen me to”, nga organet kontrolluese të DPSHTRR-së .

  Read more... Link  
 • Lista e Lejeve të Drejtimit për t'u tërhequr nga qytetarët.

  DPSHTRR, Drejtoria e Targave dhe e Shtypshkrimeve publikon Listën e Lejeve të Drejtimit gati për tu tërhequr nga qytetarët. Renditjen do ta gjeni sipas rrethit përkatës dhe datës së Aplkimit. Falenderojmë qytetarët për bashkëpunimin dhe i ftojmë që ti drejtohen me e-mail institucionit për çdo ankesë, parregullsi apo sqarim në adresën; dpshtrr@dpshtrr.gov.al.

  Read more... Link  
 • Fillon trajnimi për pajisjen me Certifikatë Trajnimi ADR

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë certifikatë. Trajnimi fillon me datë 11,12,13/07/2018 ora 10.00. Trajnimi do zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nisheraku Tiranë).

  Read more... Link  
 • Fillon trajnimi për pajisjen me Dëshminë e Aftësisë Profesionale për Autoriparimet

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Tregtimin e Pjesëvë

  Trajnimi fillon me datë:

  11-18/07.2018 ora 10.00. Trajnimi do zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish NSHRAK Tiranë).

  Read more... Link  
 • DPSHTRR njofton fillimin e trajnimit të pajisjes me Dëshmi Aftësie Profesionale për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore Me Motor

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me “Dëshmi Aftësie Profesionale” për Shitblerjen e Mjeteve Rrugore Me Motor dhe/ ose Rimorkio

  Read more... Link  

Lajme

 • Informacion mbi Prokurimin e Makinerisë së Personalizimit të Lejedrejtimit

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), prej disa kohësh ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, për ritmin e prodhimit dhe shpërndarjes së Lejeve të Drejtimit, duke e shteruar këtë çështje në “Kujtesën Informuese” publikuar në faqen zyrtare të DPSHTRR-së, më datë 04.06.2018.

  Drejtori i Përgjithshëm i DPSHTRR-së, Z. Arben Isaraj, ka bërë të gjitha përpjekjet për zgjidhjen e problemit të makinerisë së personalizimit të lejedrejtimit.

  Read more... Link  
 • Informacion mbi pyetësorët teorik për lejedrejtimi

  Pyetësori teorik për lejedrejtimi bazë, i përshtatur për provimin e njohurive teorike të kandidatëve që kërkojnë të drejtojnë mjete të kategorive A1, A2, B1 dhe B,është hartuar në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të MTI, nr.682/4, datë 01/06/2016, “Për aktivitetin e autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e instruktoreve të autoshkollave dhe specialistëve të DPSHTRR” duke synuar në përafrimin e plotë me direktivën 2006/126/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 20 Dhjetor 2006, “Mbi lejet e drejtimit”.

  Read more... Link  
 • Kujtesë informuese në lidhje me tenderin “Blerje Prokat Leje Drejtimi”

  Drejtoria Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, për ritmin e prodhimit dhe shpërndarjes së lejeve të drejtimit për qytetarët sqaron si më poshtë:

  Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 482, datë 05.07.2017 “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT, PËR VITIN 2017”, DPSHTRR-ja ka pezulluar të gjitha fazat e prokurimit për “Blerje Prokat Leje Drejtimi”.

  Read more... Link  
 • DPSHTRR zhvilloi trajnimin për punonjësit e shërbimit në Degën e Regjistrimit të Mjeteve në të gjitha Drejtoritë e saj Rajonale.

  Ky aktivitet u zhvillua me datë 02/06/2018 në ambientet e Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.

  DPSHTRR ka si prioritet përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve e cila lidhet ngushtë me rritjen e nivelit profesional të punonjësve dhe të specialisteve të regjistrimit të mjeteve në Degën e Regjistrimit të Mjeteve, për sigurimin e një shërbimi të shpejt, korrekt e cilësor si dhe rritjen e performancës në shërbimin ndaj kërkesave të qytetarëve. Për këtë arsye DPSHTRR zhvilloi trajnimin me të gjithë specialistët e regjistrimit të mjeteve.

  Read more... Link  
 • Investimet në zhvillim të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor 2018

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), duke u bazuar në programin e Qeverisë RAMA 2, ka ndërmarrë një sërë projektesh investuese në Drejtoritë Rajonale me qëllim ofrimin e një shërbimi më të mirë dhe lehtësimin e tij për qytetarët përmes komunikimit dhe teknologjisë.

  Read more... Link  

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA