dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Materjalin e plotë mbi regjistrin dhe kërkesen mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm
                                                   

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2015-2016 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2017

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2018

                                                                                                                                                                                                                                                        

 Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

(5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.