dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Informacione mbi Prokurimet

Njoftimi i anullimit
Dokumentet Standarde të ankandit publik
DST MALLRAT-Procedurë e Hapur
DST MALLRAT-Procedurë e Kufizuar
Njoftim i Ankandit

Regjistri i Prokurimeve 2015

Regjstri i Parashikimeve të Prokurimeve 2016 

Regjistri i Realizimit të Prokurimeve 2016

Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve 2017 

Regjistri i Realizimeve të Prokurimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2017

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DPSHTRR

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR BERAT

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 Dibër

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR DURRËS

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR ELBASAN

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR FIER

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR GJIROKASTËR

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR KORÇË

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR KUKËS

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR LAÇ

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR SARANDË

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR SHKODËR

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR TIRANE

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DRSHTRR VLORË

Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 DTSH