dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Njoftime për Prokurimet

Objekti Fondi Limit
(ne leke)
Data Ora Dokumentat
'Blerje Targa Prokat për Automjete' 47438790 (pa TVSH) 07.02.2011 10:00:00 Kliko

Blerje Targa Prokat për Automjete'

11115000 (pa TVSH) 15.10.2012 10:00:00 Kliko

'Blerje karburant per automjete dhe gjenerator'

4500000  (pa TVSH) 22.11.2012

10:00:00

Kliko

'Blerje Shtypshkrime'

370400    (pa TVSH) 05.12.2013

10:00:00

Kliko

'Përzgjedhja e Instritucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave'

26.02.2014

10:00:00

Kliko

'Ruajte objekti dhe sigurim fizik i Drejtorise Rajonale se Sherbimeve te Transportit Rrugor Sarande dhe Shoqerim te Vleres Monetare'

294090 (pa TVSH) 11.03.2014 10:00:00 Kliko

Anullimi i proçedures me objekt 'Përzgjedhja e Instritucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave'

11.03.2014

Kliko

'Përzgjedhja e institucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave'

26.03.2014 10:00:00 Kliko

'Blerje targa prokat për automjete'

49255595(pa TVSH) 01.07.2014 10:00:00 Kliko

'Blerje prokat leje drejtimi dhe formularë të aplikimit'

13314300(pa TVSH) 14.08.2014 10:00:00

Kliko

'Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve të pëdorura (TVMP-së)'

834.000(pa TVSH) 24.10.2014 10:00:00

Kliko

'Blerje prokat te lejeve te drejtimi dhe formulare te aplikimit'

22.251.000(pa TVSH) 12.12.2014 10:00:00

Kliko

Anullimi i proçedures me objekt 'Blerje prokat leje drejtimi dhe formulare te aplikimit'

11.12.2014

Kliko

'Blerje prokat per lejet e drejtimi dhe formulare te aplikimit'

22.259.167(pa TVSH) 29.12.2014 10:00:00

Kliko

 

'Prodhimin dhe Blerjen e reklames per Sherbimet e DPSHTRR' 334.000 (me TVSH) 05.02.2015 12:00:00

Kliko          

 

'Blerje targa prokat për automjete'

61.080.000 (pa TVSH)

29.05.2015

10:00:00

Kliko
'Procedura me Negocim pa shpallje paraprake' 707.171(pa TVSH) 03.07.2015 10:00:00

 

Kliko

'Proçedura me negocim pa shpallje paraprake'

235.724 (pa TVSH) 30.09.2015 10:00:00

Kliko

'Proçedura me negocim pa shpallje paraprake

Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve të perdorura (TVMP)'      

1.386.000(pa TVSH) 06.11.2015 10:00:00

Kliko

Përzjedhja e institucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave"

30.11.2016 10:00:00

kliko