dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Dëshmi e Aftesisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndrërtimi dhe toke

 Dëshmitë e Aftësisë Profesionale që lëshohen janë:    

  1 .AUTOMAKINISTË, dëshmi për makineri ndërtimi mbi bazë(autovinça, autobetonierë, autopompa betoni etj. Duhet kategoria “C” e vlefshme, sepse janë mjete që lëvizin në rrugë .

2.ESKAVATORIST ME GOMA, dëshmi për makineri ndërtimi vetëshkarkues, ngarkues-transportues me goma. Duhet kategoria “C” e vlefshme, sepse janë mjete që lëvizin në rrugë.  

 3.ESKAVATORIST ME ZINXHIR, dëshmi për makineri gërmimi e ngarkimi dherash. Nuk ështe e nevojshme të jesh i pajisur me leje drejtimi

4.BULDOZERIST, dëshmi për makineri gërmimi e shtyrje dheu. Nuk ështe e nevojshme të jesh i pajisur medrejtimi.                                    

Aplikantët regjistrohen nëpërmjet subjektit privat AUTOSHKOLLË pranë zyrave të pranimit në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor, që ka në juridiksion vendbanimin e tij. Nëse nuk ka subjekte private që ofrojnë këtë shërbim aplikanti regjistrohet në një DRSHTRR tjetër. Pranë subjektit AUTOSHKOLLË kryhet program mësimor i miratuar, programi teorik prej 12 ( dymbëdhjetë) orësh dhe programi praktik prej 8 (tetë) orësh.

Dokumentacioni

 • Fotokopje e Kartës së identitetit
 • Kërkese e aplikantit për llojin e dëshmisë.
 • Vërtetim banimi
 • Mandat arkëtimi 500 lekë
 • Fotokopjen e lejes së drejtimit me kategorinë përkatëse sipas dëshmisë.

Pagesa për regjistrim është 500 lek, pagesa e riprovimit  ështe me 600 lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3600 lekë.

Rinovim të Dëshmisë së Aftësimit Profesional DAP për përdoruesit e Makinerive të Renda për punime Ndërtimi dhe Toke

Aplikanti kërkon rinovimin e dëshmisë kur është mbushur afati i vlefshmërisë prej 5(pesë) vjetësh me nje kërkesë me shkrim të shoqëruar me dëshminë origjinale.

Për rinovimin e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale dorëzohen këto dokumenta:

 • Kartën e identitetit
 • Kërkesë me shkrim
 • Vërtetimin e banimit
 • Fotokopjen e lejes së drejtimit përkatese
 • 3 fotografi format 4x6 Fotografi  përmasa 4.2x3.5
 • Dëshmia Origjinale (në rast humbje denoncimin )
 • Mandat arkëtimi 800 lekë.

Zëvëndësimi i Dëshmive të Aftësisë Profesionale

Dokumentacioni i nevojshëm për zëvëndësimin e Dëshmive të Aftësisë si rezultat i dëmtimit, të humbjes ose vjedhjes është si më poshtë vijon

 • Kërkesë me shkrim
 • Fotokopje e kartës së identitetit
 • Dokumentin ekzistues (në rast humbje denoncimin)
 • Vërtetim banimi
 • 2 (dy) copë fotografi me ngjyra me përmasa 3.5*4.2 cm

Dokumentacionin për shlyerjen e detyrimeve financiare prej 800 lekësh

rastet e humbjes ose vjedhjes së dëshmisë, kërkesa bëhet me shkrim me sqarime të hollësishme mbi humbjen e saj, si dhe paraqet një vërtetim nga komisariati i policisë ku ai banon, nëse dëshmia e humbur nuk është lëshuar nga DPSHTRr-ja duhet të paraqesë një vërtetim nga institucioni që ka lëshuar dëshminë.