dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Certifikata e Trajnimit Profesional ADR

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale e DPSHTRR-së, lëshon këto dëshmi dhe çertifikata

1. Çertifikatën e trajnimit Profesional ADR për drejtimin e mjeteve qe transportojnë mallrat e rrezikshme, të cilën e përfitojnë të gjithë shtetasit që kanë mbushur moshën 21 vjeç dhe të ketë nje vit që drejton nje mjet mbi 3.5 ton (kategoria C).

 • Për tu pajisur me një çertifikatë ADR, për herë të parë, çdo aplikant duhet:

Të regjistrohet në DRSHTRR-në që ka në juridiksion vendbanimin e tij duke dorëzuar dokumentacionin e mëposhtem:

  1. Kërkesë për aplikim

  2. Fotokopjen e kartës se identitetit

  3. Vërtetim banimi

  4. Fotokopjen e lejes së drejtimit

  5. Të bëjë nje pagesë 500 lekë për këtë regjistrim

  6. Dy fotografi në format 4.2*3.5

  7. Të bëjë një pagesë 500 lekë për këtë regjistrimt  (Autorizimi)


Aplikanti duhet të marrë pjesë në kursin e kualifikimit për fitimin e njohurive bazë prej 18 orësh, duke bërë për këtë një pagesë prej 7200 lekësh, pas të cilës do ti nënshtrohet provimit përkatës dhe nëse shpallet fitues në këtë provim, të marrë pjese në kursin e kualifikimit për njohuritë speciale prej 12 orësh, duke bërë një pagesë prej 4800 lekësh si dhe ti nënshtrohet provimit përkates. Autorizimi është I vlefshem vetëm për një vit dhe duhet të rinovohet nëse i skadon afati.

Provimet kryhen pa pagesë, ndërsa riprovimet (në rastet kur aplikanti nuk është shpallur fitues i provimit të rradhës) bëhen me pagesë 600 lekë.

Për tu pajisur me Certifikatën e Trajnimit Profesional ADR, pasi aplikanti është shpallur fitues në të dy provimet, duhet të bëjë një pagesë 3600 lekë.

Certifikata e Trajnimit Profesional ADR ka afat vlefshmërie 5 vjet.

Për rinovimin e Certifikatës ADR, aplikanti duhet:

Të bëjë regjistrimin në Drejtorinë Rajonale te Shërbimeve të ransportit Rrugor, e cila mbulon vëndbanimin e tij, duke paraqitur detyrimisht dokumentat e mëposhtme:

 1. Kërkesë për aplikim

 2. Fotokopjen e kartës së identitetit

 3. Fotokopjen e certifikatës ADR

 4. Vërtetim banimi

 5. Fotokopjen e lejes së drejtimit

 6. Të bëjë një pagesë 500 lekë për këtë regjistrimt  (Autorizimi)

Aplikanti duhet të marrë pjesë në kursin e kualifikimit për rifreskimin e njohurive bazë dhe special prej 6 orësh, duke bërë për këtë një pagesë prej 2400 lekësh, pas të cilit do ti nënshtrohet provimit përkatë. Autorizimi është i vlefshem vetëm për një vit dhe duhet të rinovohet nëse I skadon afati.

Për tu pajisur Certifikatën e Trajnimit Profesional ADR, të rinovuar, afati i vlefshmerisë teë së cilës është po 5 vjet, pasi aplikanti është shpallur fitues në provimin e rinovimit, duhet të bëjë një pagesë 3600 lekë 

Zëvëndësimi i Çertifikatës ADR 

Dokumentacioni i nevojshëm për zëvëndësimin e Çertifikatës ADR si rezultat i dëmtimit, të humbjes ose vjedhjes është si më poshtë vijon

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Fotokopje e kartës së identitetit
 3. Dokumentin ekzistues (në rastin e dëmtimit)
 4. Vërtetim banimi
 5. 2 (dy) copë fotografi me ngjyra me përmasa 3.5*4.2 cm

Dokumentacionin për shlyerjen e detyrimeve financiare prej 800 lekësh