dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Dëshmi e Aftësisë Profesionale për shoqërimin teknik te mjeteve jashtë norme në kryerjen e tranporteve në kushte jonormale

Dokumentacioni i nevojshem per regjistrim

 

Aplikantet qe kërkojnë të pajisen me Dëshminë e Aftësisë Profesionale , duhet te dorezojne prane Drejtorise Rajonale Sherbimit Transportit Rugor(DRSHTRr) ku kanë vëndbanimin, dokumentacionin e meposhtem:

 

a.Kërkesën për regjistrim sipas modelit 001SHT pjesë e kësaj rregulloreje

b.Kopjen e kartes së identifikimit.

c.Kopje e noterizuar të Dëftesës së Pjekurisë

d. Vërtetimin për aftësistë fizike për të kryer veprimtarinë e kërkuar të lëshuar nga organi shëndetsor përkatës , brënda juridiksionit ku banon.

e. fotokopjen e lejedrejtimit nëse punonjësi/punonjësit është/janë edhe drejtues i të mjetit /mjeteve të shoqërimit.

                   Programi I trajnimit

Programi I trajnimit  për pregatitjen teorike të aplikantëve , sipas nenit 16 të Udhëzimit të Përbashkët të Ministrisë së Transporteve dhe Telekomunikacionit dhe Minsitrisë së Rendit Nr 4447 datë 23.09.2003 Për Shoqërimin Teknik të Mjeteve Jashtë Norme në Kryerjen e Transporteve në Kushte Jonormale”është hartuar nga Policia RRugore , DPRR dhe DPSHTRr-ja dhe është miratuar nga Drejtoria e Policisë RRugore.

 

Përgatitja teorike e aplikanteve per  DAP ose VAP

 

DPSHTRr-ja, ashtu si dhe është përcaktuar në nenin 15 të Udhëzimit Nr 4447 datë 23.09.2003  pasi plotësohet një numër jo më i vogel së 10 aplikantë organizon trajnimin me  njohuritë e nevojshëme .

2.Kurset e trajinimit do të organizohen  nga Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale e cila përpilon grafikun e zhvillimit të kursit të kualifikimit. Pjesmarrja e aplikantëve në këto kurse pasqyrohet në regjistrin e pjesmarrjes model 005 SHT pjesë e rregullores.

Provimi i njohurive të fituara kushtëzohet me pjesmarrjen e detyruar në kurset e trajnimit.

Aplikantët që nuk kanë marrë pjesë në kurset e trajnimit , pavarësisht se i kanë kryer pagesat përkatëse , nuk do të lejohen të marrin pjesë në provimin e njohurive.

           

 

   Provimi i njohurive

 

 

1.Ne provim, merren aplikantet qe jane ta pajisur qe kane marrë pjese ne kursin përkatës të trainimit.

 

 

Rinovimi i DAP(Deshmi Aftesie Profesionale)

 

 

1.Rinovimi i DAP Deshmi Aftesie Profesionale të shoqëruesit teknik të mjeteve jashtë norme në kryerjen e tranporteve jonormal , bëhtë :

a) Kur i përfundon afati i vlefshmërisë

b) Kur demtohet ose humbet

 Për të rinovuar Dëshminë e Aftësisë Profesionale të paktën 1 muaj para përfundimit të afatit të vlefshmërisë , mbajtësi I saj duhet të drejtohet në zyrat përkatëse të DPSHTRR—së si dhe të dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:

1.Kopjen e kartës së identifikimit

2.Dëshminë e Aftësimit Profesional të cilës I ka përfunduar afati

3. Vërtetimin për aftësistë fizike për të kryer veprimtarinë e kërkuar të lëshuar nga organi shëndetsor përkatës , brënda juridiksionit ku banon