dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

PROGRAMI I PËRGATITJES TEORIKE DHE PRAKTIKE, KOHËZGJATJA E NEVOJSHME DHE PROVIMET PËR MARRJEN E LEJEDREJTIMIT

 

 

 

LEJEDREJTIMI I

MBAJTUR

LEJEDREJTIMI

KËRKOHET

Teoria

Praktika

Prova

minuta

Mbi

 

 

 

 

Tema

 

 

Orë

 

 

Ditë

Prova

 

Gab.

të lejuar

 

Seanca

 

Ditë

Nr. pyet.

Koha

max

Nuk ka

Kategoria AM

10

30

30

3

 

Kategoria A1

25

36

15

40

40

4

12

12

25

 

Kategoria A2

25

36

15

40

40

4

12

12

25

 

Kategoria B1

25

36

15

40

40

4

12

12

25

 

Kategoria B

25

36

15

40

40

4

25

25

25

Kategoria AM

Kategoria A1

25

26

8

40

40

4

11

11

25

 

Kategoria A2

25

26

8

40

40

4

11

11

25

 

Kategoria B1

25

26

8

40

40

4

11

11

25

 

Kategoria B

25

26

8

40

40

4

20

20

25

 

Kategoria A1

Kategoria A2

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria B1

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria B

 

 

 

 

 

 

15

15

25

Kategoria A2

Kategoria A

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria B1

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria B

 

 

 

 

 

 

15

15

25

Kategoria A

Kategoria B1

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria B

 

 

 

 

 

 

15

15

25

Kategoria B1

Kategoria A1, A2

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria B

 

 

 

 

 

 

15

15

25

Kategoria B

Kategoria B96

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria A1, A2

 

 

 

 

 

 

11

11

25

 

Kategoria C1

17

20

10

40

40

4

11

11

45

 

Kategoria C

17

20

10

40

40

4

15

15

45

 

Kategoria BE

 

 

 

 

11

11

25

Kategoria C1

Kategoria C

7

7

45

 

Kategoria C1E

 

 

 

 

7

7

45

Kategoria C

Kategoria CE

 

 

 

 

7

7

45

 

Kategoria D1

2

4

3

10

10

1

7

7

45

 

Kategoria D

2

4

3

10

10

1

8

8

45

Kategoria D1

Kategoria D

 

 

 

 

7

7

45

 

Kategoria D1E

 

 

 

 

7

7

45

Kategoria D

Kategoria DE

 

 

 

 

7

7

45