dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

TABELA E PIKËVE PËR SHKELJEN E NORMAVE TË SJELLJES, NENI 120/1 I KODIT RRUGOR

KODI  RRUGOR

SASIA E PIKËVE DO HIQEN

Neni

Pika

Pershkrimi

Për herën e parë

Për përritje

 

140

 

9

Tejkalon kufijtë e shpejtësisë me shu se 20 km/o

3 (tre)

5 (pesë)

6 ( gjash ), për drejtues

zoron lejedrejtimi me pak se 3 vjet

10 ( dhje ), për drejtues zoron lejedrejtimi pak se 3 vjet

 

141

 

10

Qarkullon kundervajtje kthesa vende me fushëpamjet kufizuar

 

3 (tre)

         8 (tetë)

 

143

 

2

Duke u futur kryqëzim nuk i jeprparësi mjetit tjetër vjen nga e djathta

 

0 (zero)

 

brenda 1 viti              3 (tre)

 

143

 

3

Kapërcen linjat hekurudhore a tramvajit dhe nuk jeprparësi mjeteve levizin mbi shina

 

0 (zero)

 

brenda 1 viti            (pesë)

 

143

 

4

Nuk jeprparësi për mjetet e tjera kryqëzime dhe kur bëhët e njohur me sinjale caktuara

 

0 (zero)

 

brenda 1 viti            (pesë)

 

143

 

5

Nuk ndalon para vijes ndalimitrpara futjes në kryqëzim

 

0 (zero)

 

brenda 1 viti            (pesë)

143

6

 

Kur hyhet rru nga zona nuk janë për kalim publik nuk jeprparësi atij qarkullon rru

0 (zero)

brenda 1 viti            7 (shtatë)

143

7

Zë kryqezimin ose kapërcen linjat hekurudhore a të tramvajit dhe nuk vazhdon tej dhe nuk liron zonën e manovrimit

0 (zero)

brenda 1 viti          6 (gjashtë)

143

8

Kur vjen nga n shteg udhëve për kafshë ose pis për bikleta nuk jeprparësi atij që qarkullon rru

0 (zero)

brenda 1 viti          6 (gjashtë)

144

4

Vazhdon vizjen, ndonëse sinjalizimi rrugor aposemaforit ose i policit trafikut e ndalojnevizje

0 (zero)

 

3 here brenda 2 vjetesh

8  (tetë)

145

1

Nuk tregon kujdesin maksimal, mellim menjanimin e aksidentit kur i afrohet n kalimi në nivel

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)

145

2

Në n kalim nivel pa barriera ose gjysmëbarriera nuk sigurohet asn tren je duke u afruar

0 (zero)

brenda 1 viti            6 (gjashtë)

 

145

 

3/a

Në n kalim nivel pa barriera ose gjysmëbarriera kalon kur barrierat ose gjysmëbarrierat  janë duke u mbyllur ose janë mbyllur

 

0 (zero)

brenda 1 viti          6 (gjashtë)

145

3/b

Në n kalim nivel pa barriera ose gjysmëbarriera kalon kur barrierat ose gjysmëbarrierat  janë duke u hapur

0 (zero)

brenda 1 viti           6 (gjashtë)

 

145

 

3/c

Në n kalim nivel kalon kur janë duke funksionuar sinjalizimet ndriçuese

 

0 (zero)

 brenda 1 viti        6 (gjashtë)

145

3/d

Në n kalim nivel kalon kur janë duke funksionuar objektetvëndësuese barrierave ose gjysmëbarrierave

0 (zero)

brenda 1 viti         6 (gjashtë)

 

145

 

4

Në n kalim nivel ne rast detyrimit ndalimit mjetit nuk bënrpjekje për ta zhvendosur mjetin ose nuk shmang çdo rrezik për njerëzit

 

0 (zero)

 

brenda 1 viti           6 (gjashtë)

146

9

Nën drejtimin e mjetit parakalon pa kujdes kur autobusi ose trolejbusi ka ndaluar për hipjen dhe zbritjen e pasagjeve

0 (zero)

brenda 2 vjetesh        8 (tetë)

146

10

Parakalon arsi osergjate kthesave a në kurrize rrugore dhe çdo rast tjetër me fushëpamje pamjaftueshme.

0 (zero)

brenda 2 vjetesh        5 (pesë)

 

146

 

11

Parakalon n mjet i cili ësh duke parakaluar një mjet tjetër

 

0 (zero)

 

brenda 2 vjetesh        5 (pesë)

146

12

Parakalon arsi ose kryqezime me perjashtim të rasteve kur vizja rregullohet me sinjalet përkatëse

 

0 (zero)

 

brenda 2 vjetesh        5 (pesë)

 

146

 

13

 Parakalon në afersi ose në kalimet në nivel pa barriera, perveç rasteve kur rregullohet me semaforë

 

0 (zero)

 

brenda 2 vjetesh        5 (pesë)

 

 

146

 

 

14

Kur gjatë drejtimit të autotrenave,  gjysmërimorkiatorëve dhe artikualarëve kryen parakalime në rrugë ku është  e ndaluar me sinjale të caktuara

 

 

0 (zero)

 

 

brenda 2 vjetesh       6(gjashtë)

 

 

147

 

 

5

 

Si pasojë e mosrespektimit  të distancave të sigurisë ndodh përplasje me mjet tjetër me dëmtime të tilla që duhet të kryhet kontroll teknik jashtë radhe

 

 

0 (zero)

 

 

brenda 1 viti              8 (tetë)

 

148

 

5

Nuk lejohet këmbimi i mjeteve në kalimet e zëna me pengesa ose në rruget malore

 

0 (zero)

 

brenda 1 viti              8 (tetë)

 

166

 

8

Qarkullon me mjet që transporton mallra të rrezikshme pa respektuar kushtet e vëna të autorizimit për ruajtjen e sigurisë

 

10 (dhjetë)

 

 

170

 

8

Mospërdorimi  i rripit të sigurisë dhe i sistemeve të fiksimit të parashikuara për pasagjerët nën moshën 12 vjeç

 

3 (tre )

 

174

1/a

Kthim sensi lëvizjeje në karrexhata rampa dhe në kalimet në disnivel në autostrada dhe në rrugë interurbane kryesore ose me karakteristika të ngjashme

 

 

3 (tre )

 

174

1/c

Qarkullon në korsitë e emergjences pa motiv ne autostrada dhe në rruge interurbane kryesore ose me karakteristika të ngjashme

 

8 (tetë)

 

174

1/d

Qarkullon në korsitë e ndryshimit të shpejtësisë pa motiv në autostrada dhe në rrugë interurbane kryesore ose me karakteristika të ngjashme

 

8 (tetë)

 

175

3

Nuk ndalon ose nuk lejon kalimin e mjeteve me sinjal shtesë zanor të alarmit

 

10 (dhjetë)

 

175

4

Ndjek nga afër mjete me sinjal shtesë alarmi zanor duke shfrytëzuar progresionin e levizjes

 

8 (tetë)

 

177

2

Qarkullon me mjet të pajisur me tahograf që nuk funksionon

 

3 (tre)

 

184

2

Qarkullon me mjet në gjendje të dehur

8 (tetë)

brenda 1 viti            10 (dhjetë)

184

10

 Drejtuesi i mjetit nuk pranon të bëhet verifikimi i gjendjes psikofizike si pasojë e ndikimit të alkoolit

 

8 (tetë)

 

brenda 1 viti            10 (dhjetë)

185

1

Qarkullon me mjet nën ndikimin e lëndeve droguese ose psikotrope

 

10 (dhjetë)

brenda 1 viti    

  15 (pesëmbë- dhjetë)

185

2

Drejtuesi i mjetit nuk pranon të bëhët verifikimi i gjendjes psikofizike si pasoje e ndikimit të lëndeve droguese ose psikotrope

 

10 (dhjetë)

 

brenda 1 viti            

  15 (pesëmbë- dhjetë)

187

6

 

Nën drejtimin e mjetit nuk zbaton detyrimin e ndalimit ne rast aksidenti vetëm me dëmë materiale

 

8 (tetë)

 

187

7

Nën drejtimin e mjetit nuk zbaton detyrimin e ndalimit në rast aksidenti me dëme në njerëz

 

15 (pesëmbëdhjetë)

 

190

1

Drejtuesi i mjetit nuk ndalon kur kërkohet nga funksionarë, oficerë dhe policë, kur janë me uniformë ose të pajisur me dokumentin e caktuar dallues

 

 

10 (dhjetë)

 

190

2

Drejtuesi i mjetit nuk pranon të paraqesë dokumentin e qarkullimit, lejedrejtimin dhe çdo dokument tjetër që duhet të ketë me vete

 

10 (dhjetë)

 

190

4

Nuk ndalon në postblloqe

10 (dhjetë)

190

5

Nuk i bindet sinjalizimeve të personelit ushtarak

5 (pesë)