dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

PARAQITJA E LEJEDREJTIMIT, KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TË SIGURISË

 PARAQITJA E LEJEDREJTIMIT, KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TË  SIGURISE