dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

       PAJISJA ME LEJEDREJTIMI

    

1 PROCEDURA PËR MARRJEN E LEJEDREJTIMIT TË KATEGORISË AM
2 PROCEDURA PËR MARRJEN E LEJEDREJTIMIT TË KATEGORISË A1, A2, B1, B
3 PROCEDURA PËR SHTESË KATEGORIE NË LEJEDREJTIMI
4 NJËVLEFSHMËRIA (PËRMBAJTJA) E KATEGORIVE TË LEJEDREJTIMIT
5 MJETET ME KUTI SHPEJTËSIE AUTOMATIKE
6 PROCEDURAT PËR TRANSFERIMIN E REGJISTRIMIT TË KANDIDATIT
7 PROCEDURAT PËR MARRJEN E CERTIFIKATAVE MJEKËSORE
8 PROCEDURAT PËR MARRJEN E LEJEDREJTIMIT TË POSAÇME
9 PROCEDURA E RINOVIMIT TË LEJEDREJTIMIT PËR HUMBJE, VJEDHJE APO SHKATËRRIM TË SAJ. PAJISJA ME LEJEDREJTIMI TË PËRKOHSHME
10 PROCEDURA E RINOVIMIT TË LEJEDREJTIMIT PËR DËMTIM TË SAJ
11 PROCEDURA E RINOVIMIT TË LEJEDREJTIMIT PËR HUMBJE TË VLEFSHMËRISË SË SAJ
12 PROCEDURA E RINOVIMIT TË LEJEDREJTIMIT PËR NDRYSHIM VENDBANIMI. TRANSFERIMI I DOSJES
13 PROCEDURA E RINOVIMIT TË LEJEDREJTIMIT PËR NDRYSHIM GJENERALITETESH
14 PROCEDURA PËR NJËVLEFSHMËRINË (KONVERTIMIN) E LEJEDREJTIMEVE TË LËSHUARA NGA SHTETET E HUAJA DHE PROCEDURA E PAJISJES ME LEJEDREJTIMI SHQIPTARE TË ANËTARËVE TË TRUPIT DIPLOMATIK TË HUAJ
15 PROCEDURA E RIMARRJES SË LEJEDREJTIMIT PAS HUMBJES TOTALE TË PIKËVE, OSE HEQJES SË LEJEDREJTIMIT
16 PROCEDURA E RIMARRJES SË LEJEDREJTIMIT PAS ANULLIMIT TË LEJEDREJTIMIT
17 PROCEDURA PËR RIVLERËSIMIN E LEJEDREJTIMIT
18 PROCEDURA PËR MARRJEN E LEJEDREJTIMIT NDËRKOMBËTARE
19 PAJISJA ME VËRTETIME PËR LEJEDREJTIMI
20 PROCEDURA E ANKIMIT PËR REFUZIM SHËRBIMI