dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

NDRYSHIMI I KARAKTERISTIKAVE KONSTRUKTIVE DHE FUNKSIONALE TË MJETIT

Personi i interesuar për ndryshime të karaketristikave konstruktive dhe funksionale, pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorisë Rajonale që administron vendbanimin, dorëzon këto dokumenta;
 

  • Kërkesë model DRM 40 e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu.
  • Kartë identiteti, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri.Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është shoqëri tregtare, dorëzohet ekstrakt QKB-së, në origjinal dhe autorizim për personin që kryen veprimet
  • Leje qarkullimi e mjetit.
  • Dy fotografi të mjetit, në të cilat të dallohen qartë karakteristikat e jashtme dhe/ose të brendshme të mjetit që kërkoni të ndryshoni.