dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

MJET I IMPORTUAR I PËRDORUR I BLERË JASHTË SHTETIT

Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të përdorur, të blerë në Shqipëri, duhet të paraqiteni pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor që mbulon vendbanimin  dhe dorëzon këto dokumenta:

  1. Kërkesën, model DRM 45, e cila plotësohet pranë sporteleve .
  2. Kartën e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është shoqëri tregtare, në vend të dokumentit sipas pikes 2, dorëzohet ekstrakt i QKB-së, në origjinal dhe autorrizimin pèr personin qè kryhen veprimet
  3. Çertifikatën e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit, i cili bëhet pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale)
  4. Dokumentin shoqèrues, prejardhës, me treguesit teknike të mjetit, në origjinal.
  5. Dokumentin e zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal 
  6. Dokumentin ose dokumentat e fitimit të pronësisë, me njërën nga format që parashikon Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë
  7. Kontratë sigurimi të detyrueshëm (Policia e sigurimit TPL)

Shënim: Të gjithë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyer në shqip dhe të noterizuar.
Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumentave të mësipërm duhet të dorëzojë edhe prokura e posaçme për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.