dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

MJET I IMPORTUAR I PËRDORUR I BLERË NË SHQIPËRI

 Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të përdorur, të blerë në Shqipëri, duhet të paraqiteni pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor që mbulon vendbanimin tuaj dhe duhet të dorëzoni këto dokumenta:

  1. Kërkesën, model DRM 45, e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu
  2. Kartën e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është shoqëri tregtare, dorëzohet ekstrakt i QKB-së, në origjinal dhe autorizmin per personin qe kryhen veprimet.
  3. Çertifikatën e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale).
  4. Dokumenti shoqërues, prejardhës, me treguesit teknik të mjetit, në origjinal.
  5. Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal.
  6. Dokumentin ose dokumentat e fitimit të pronsisë,me njërën nga format qe parashikon Kodi Civil i Republikes së Shqipërisë.
  7. Kontrata e sigurimit të detyrushëm (Policia e sigurimit TPL)
  8. Vertetim RBS(lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese).

Shënim: Të gjithë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyer në shqip dhe të noterizuar.
Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumentave të mësipërm duhet të dorëzohet edhe prokura e posaçme për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.