dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

MJET I IMPORTUAR I RI (0 Km) I BLERË NË SHQIPËRI

Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të ri, (me 0 Km) të blerë në Shqipëri, duhet të paraqitet pranë sporteleve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor që mbulon vendbanimin tuaj dhe duhet të dorëzoj këto dokumenta;

 

1. KërkesëDRM45, e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu.

2. Kartën e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, ju kthehet përseri. Kur kërkuesi për regjistrimin e mjetit është shoqëri tregtare, dorëzohet ekstraktQKB-së, në origjinal dhe autorizim për personin qe kryen veprimet.

3. Certifikatën e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale).

4. Dokumenti teknik i origjinës së mjetit, të lëshuar nganë origjinal.

5. Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal.

6. Dokumenti i fitimit të pronësisë, me njërën nga format që parashikon Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë

7. Kontratë  sigurimit të detyrueshëm (Policia e sigurimit TPL).

8. Vërtetim RBS (lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese).

 

Shënim: Të gjithë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyera në shqip dhe të noterizuara.
Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumentave të mësipërm duhet të dorëzohet edhe prokura e posaçme për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.