dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

SHERBIME TE TJERA TE MJETIT

  1. Vërtetim që konfirmon statusin juridik të mjetit, për pronarin e tij të vlefshëm vetëm për zyrat noteriale, përpara nënshkrimit të një kontrate shitblerje mjeti.
  2. Vërtetim mbi detyrimet ndaj DPShTRr-së për pronarin e mjetit të vlefshëm për drejtoritë rajonale të tatimeve.
  3. Vërtetim të posaçëm për institucionet jashtë shtetit.
  4. Vërtetime dhe konfirmime të ndryshme, sipas kërkesës së pronarit të mjetit.